Телефон
Юрист в Алматы

Контакты

Телефон: 8 (707) 733 39 47, раб. 8 (727) 266 74 37
e-mail: chingiz.abylkhasanov@mail.ru